Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 185-194
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 20/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Factors affecting the sustainable ecotourism development - A case study in Ca Mau province

Từ khóa:

Du lịch sinh thái, bền vững, Cà Mau

Keywords:

Ca Mau, ecotourism, sustainable

ABSTRACT

This study is aimed to determine factors affecting the sustainable ecotourism development in Ca Mau, thus making recommendations for the sustainable development of Ca Mau ecotourism. Factor analysis and linear resgression were used. The study results showed that six factors affected the sustainable ecotourism development in Ca Mau including (i) Economic resources, (ii) Natural resources, (iii) Cultural and social resources, (iv) Environmental resources, (v) Tourism management policy, (vi) Human resources. Of which, Economic resources and Human resources had the greatest influence on sustainable ecotourism development in Ca Mau. Some recommendations were proposed to enhance sustainable ecotourism development in Ca Mau.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái Cà Mau bền vững. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp hồi quy tuyến tính được sử dụng để thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững gồm:( i) tài nguyên kinh tế, (ii) tài nguyên thiên nhiên, (iii) tài nguyên văn hóa - xã hội, (iv) tài nguyên môi trường, (v) chính sách quản lý du lịch, (vi) tài nguyên con người. Trong đó yếu tố tài nguyên kinh tế và tài nguyên con người ảnh hưởng mạnh nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái bền vững cho tỉnh Cà Mau.

Trích dẫn: Nguyễn Phước Hoàng, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái bền vững tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2D): 185-194.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 60-67
Tác giả: nyuyen phuoc hoang
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...