Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 26-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/10/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Analyzing the factors affecting the satisfaction level of student with the quality of training services ofTayDo University

Từ khóa:

Sự hài lòng, mức độ hài lòng, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ đào tạo, trường Đại học Tây Đô

Keywords:

Satisfaction, level of satisfaction, service quality, training service quality,TayDo University

ABSTRACT

The study was conducted to assess the level of student satisfaction with the quality of training services ofTayDo University. The data were collected from 325 students by convenience sample. The Cronbach’s Alpha test, Exploratory Factor Analysis (EFA) and multiple-variable linear regression analysis were used to determine the factors affecting student satisfaction with the quality of training. The research results showed that five factors affected the level of citizens’ satisfaction, including: (1) The auxiliary program of the school; (2) The level of faculty; (3) The quality of the faculty; (4) The ability to implement commitments; and (5) The facilities of the school. In general, the students showed that they felt satisfied with the quality of the training of the university.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo ở trường Đại học Tây Đô. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 325 sinh viên theo phương pháp mẫu thuận tiện. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 5 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đó là: (1) Các chương trình hỗ trợ của nhà trường; (2) Trình độ của giảng viên; (3) Phẩm chất của giảng viên; (4) Khả năng thực hiện cam kết; (5) Cơ sở vật chất của nhà trường. Nhìn chung, sinh viên cảm thấy hài lòng với chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trích dẫn: Lê Thị Anh Thư và Nguyễn Ngọc Minh, 2016. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 26-33.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...