Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2016) Trang: 95-99
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 15/10/2015

Accepted date: 30/11/2016

 

The effects of direct and indirect input factors on pig productivity and its production risk in Hung Yen, Vietnam, were investigated. In using a moment-based approach, a Cobb-Douglas production function was applied to capturing mean, variance, and skewness effects. The results of this study showed that the expenditure for feed and time length of production reduced both the variation in productivity and downside risk, whereas an expanding production scale increased both the variation in productivity and downside risk.

Keywords

Cobb-Douglas, Hung Yen, Pig production, Production risk

Cited as: Huyen, N.T.T. and Hung, P.V., 2016. Pig production and risk exposure: A case study in Hung Yen, Vietnam. Can Tho University Journal of Science. Vol 4: 95-99.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...