Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 14-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/02/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

A survey of teaching and learning English for Environmental Science: Feedback from students at Ho Chi Minh city University of Natural Resources and Environment

Từ khóa:

Anh văn chuyên ngành, phương pháp giảng dạy, Anh văn chuyên ngành Môi trường

Keywords:

English for specific purposes, teaching method, English for Environmental Science

 

ABSTRACT

Proficiency in English is one of the prerequisites to enable us to integrate with the world. English for communication is one of the fundamental skills to build up new relationshipsand social networking in the integration process; while English for specific purposes (ESP) is the basis for developing cooperation, academic exchange and professional work. Learning ESP effectively is still one of the unsolved problems for many countries where English was not used as an official language, including Vietnam. To collect information for the process of innovation and improvement of teaching methods, a survey is designed to evaluate the situation of teaching and learning ESP, especially English for Environmental Science in this case study.The survey has three sections – the syllabus and assessement, teaching and learning activities, and support activities for course implemetation. Based on the results from the survey, some recommendations were proposed to tackle the problems in teaching and learning ESP.

TÓM TẮT

Giỏi tiếng Anh là một trong những điều kiện tiên quyết để giúp chúng ta hội nhập với thế giới. Tiếng Anh giao tiếp là một trong những kỹ năng cơ bản để thiết lập các mối quan hệ và tương tác giữa con người với nhau trong công cuộc hội nhập; trong khi đó tiếng Anh chuyên ngành là cơ sở thực tiễn để phát triển hợp tác, trao đổi học thuật và làm việc chuyên môn. Việc học tiếng Anh chuyên ngành một cách hiệu quả đang là một trong những bài toán chưa có lời giải hợp lý cho những nước không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính tại công sở, trong đó có Việt Nam. Để thu thập thông tin làm cơ sở khoa học cho quá trình đổi mới và cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về tình hình dạy và học Anh văn chuyên ngành Môi trường được tiến hành trên ba phần – nội dung chương trình đào tạo và qui trình kiểm tra, hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành, và các hoạt động hỗ trợ việc dạy và học. Từ các kết quả thu được, một số kiến nghị được đề xuất nhằm góp phần giải quyết những khó khăn trong quá trình dạy và học tiếng Anh chuyên ngành.

Trích dẫn: Lý Cẩm Hùng và Nguyễn Thị Lê Phi, 2016. Tình hình dạy và học Anh văn chuyên ngành Môi trường: Ý kiến phản hồi của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 14-22.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...