Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2017) Trang: 95-100
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 12/12/2015

Accepted date: 30/03/2017

 

The branched conjugated copolymer based on triphenylamine and 3-hexylthiophene has been synthesized via Suzuki polycondensation reaction in the presence of Pd(PPh3)4 and K2CO3 as catalytic system. This conjugated polymer named poly(triphenylamine-branched-3-hexylthiophene) (P(TP-b-3HT)). The reaction was carried out at 100°C in 24 hours in the toluene media. The average molecular weight of obtained conjugated polymers was 24000 g/mol by gel permeation chromatography (GPC) with polydispersity index of 1.8 The structure of P(TP-b-3HT) was determined by 1H NMR and FTIR spectrum, and optical properties of obtained conjugated polymer was characterized via UV-Vis.

Keywords

Hyperbranched conjugated polymers, Polymeric solar cells, Suzuki polycondensation

Cited as: Thanh, N. T., Anh N. T., Thu, N. T. L., Tran, N. H., 2017. Synthesis of branched conjugated copolymers based on triphenylamine and 3-hexylthiophene units. Can Tho University Journal of Science. Vol 5: 95-100.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...