Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 185-190
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 05/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Effects of dosage and type of nitrogenous fertilizer on rice yield and N2O emissions on saline soils in Tran De district, Soc Trang province

Từ khóa:

Chất ức chế thủy phân ure, chất ức chế nitrate hóa, hoạt chất DCD, nBTPT, phát thải khí nhà kính

Keywords:

Greenhouse gas emissions, nitrification inhibitor, urease enzyme inhibitor

ABSTRACT

Nitrogen fertilizers containing urease nBTPT enzyme inhibitors and DCD nitrification inhibitors were investigated on saline rice soil in Tran De, Soc Trang in WS2018 and DS2018-2019. The objectives of the project is to evaluate the effectiveness of fertilizer blends of nBTPT and DCD on rice yield, economic efficiency and greenhouse gas emissions. The results showed that the combination of active ingredients nBTPT and DCD + nBTPT with urea increased the yield of rice from 0.55 to 0.74 tons/ ha compared to un-mixed urea. The combination of active ingredients helps to increase profits, increase agronomic efficiency and reduce N2O emissions compared to un-mixed urea in both crops.

TÓM TẮT

Các chế phẩm phân đạm chứa chất ức chế enzyme urease nBTPT và chất ức chế tiến trình nitrate hóa DCD được nghiên cứu trên đất lúa nhiễm mặn ở Trần Đề, Sóc Trăng trong vụ HT2018 và ĐX2018-19. Mục tiêu đề tài là nhằm đánh giá hiệu quả các chế phẩm phân bón phối trộn nBTPT và DCD đến năng suất lúa, hiệu quả kinh tế và phát thải khí nhà kính. Kết quả cho thấy, phối trộn hoạt các hoạt chất nBTPT và DCD+nBTPT với phân ure giúp tăng năng suất lúa 0,55-0,74 tấn/ha so với ure không phối trộn. Việc phối trộn các hoạt chất giúp tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả nông học và giảm phát thải khí N2O so với ure không phối trộn cả 2 vụ.

Trích dẫn: Trịnh Quang Khương, Lâm Văn Thông, Vũ Ngọc Minh Tâm, Trịnh Thanh Thảo và Ngô Ngọc Hưng, 2020. Ảnh hưởng của liều lượng và loại chế phẩm phân đạm đến năng suất lúa và phát thải khí N2O trên đất nhiễm mặn tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 185-190.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...