Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 93-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/12/2015

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

Research on approaches manages total float of activities by network diagram for project management

Từ khóa:

Quản lý dự án, công việc, thời gian dự trữ, phương pháp, sơ đồ mạng

Keywords:

Project management, task, total float, approach, network diagram

 

Trích dẫn: Võ Minh Huy và Nguyễn Thanh Tâm, 2016. Nghiên cứu các phương pháp quản lý thời gian dự trữ của công việc bằng sơ đồ mạng trong quản lý dự án. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 93-101.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 56-65
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...