Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 122-130
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 24/08/2017

Ngày duyệt đăng: 12/10/2017

 

Title:

Effects of lactic acid bacteria supplemented in feed on resistance to acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei)

Từ khóa:

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, lactic acid bacteria, tôm thẻ chân trắng, Vibrio parahaemolyticus

Keywords:

Acute hepatopancreatic necrosis disease, lactic acid bacteria, Vibrio parahaemolyticus, whiteleg shrimp

ABSTRACT

The experiments were conducted in glass tank system, each contains 20 L of 20‰ seawater and well aerated. The study was carried out to determine the effect of LAB supplemented in feed on survival rate and the resistance to V. parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). The results showed that the survival rate of shrimp was very high from 82.23 to 92.23% in the treatment of LAB supplement and without challenged to V. parahaemolyticus, and not significantly different to the ĐCA treatment (87.77%). The highest survival rate was obtained in the treatment of LAB5 supplement (92.23%). Furthermore, shrimp did not show any symptoms of AHPND. In the V. parahaemolyticus challenged-treatments (VP), shrimp showed the typical clinical signs of AHPND. The mortality rate was highest in VP+LAB3 treatment (70.02%), followed by the ĐCD treatment (54.43%) and VP+LAB4 treatment (43.33%). By contrast, shrimp in the remaining treatments had the high survival rate (73.37% to 79.97%) and shrimp's hepatopancreas were less affected by AHPND by histopathological method.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành trong hệ thống bể kính, chứa 20 lít nước có độ mặn 20‰ và sục khí. Thí nghiệm được thực hiện để xác định ảnh hưởng của vi khuẩn lactic bổ sung vào thức ăn lên tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ sống của tôm rất cao từ 82,23 đến 92,23% ở các nghiệm thức có bổ sung LAB vào thức ăn và không cảm nhiễm vi khuẩn V. parahaemolyticus, và không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức ĐCA (87,77%). Tỉ lệ sống đạt cao nhất là ở nghiệm thức LAB5 (92,23%). Ngoài ra, tôm không có dấu hiệu bệnh hoại tử gan tụy cấp tính. Ở các nghiệm thức cảm nhiễm vi khuẩn V.  parahaemolyticus (VP), tôm có dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của bệnh hoại tử gan tụy cấp tính. Tôm chết nhiều nhất ở nghiệm thức VP+LAB3, tỉ lệ chết lên đến 70,02%, kế đến là nghiệm thức ĐCD (54,43%) và nghiệm thức VP+LAB4 (43,33%). Ở các nghiệm thức còn lại, tôm cũng có tỷ lệ sống khá cao (73.37% - 79.97%) và phần lớn mẫu gan tụy thu được không có dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của bệnh hoại tử gan tụy cấp tính khi phân tích mô bệnh học.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đặng Thị Hoàng Oanh và Trương Quốc Phú, 2017. Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic bổ sung vào thức ăn lên khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 122-130.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...