Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 41-50
Tác giả: Nguyễn Danh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/12/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Research and evaluation on the reality and contribution of the Unions of science and technology of Central  Highland provinces from the innovation period to date

Từ khóa:

Nghiên cứu; đóng góp, Liên hiệp các hội; khoa học và kỹ thuật, vùng Tây Nguyên

Keywords:

Research; contribution, the Union of; science and technology, Highlands

ABSTRACT

The paper reflects research findings on the organization, staffing and working conditions, the current status of human resources, the contribution of the Union of Science and Technology through five provinces of Central Highland by tasks, the contribution of scientific and technological knowledge to the development of the local economy. The result of the research  reflecting the situation and the inadequacies of the association in the Central Highland, has created a scientific basis and significant practice in assessing the situation and identifying the reasons human existence, limitations and propose solutions, contributing to policymaking and raise awareness of the Unions in the Central Highland, and have a positive effect on socio –,economic development, strengthening solidarity between the Unions, help implement effective policies of the Communist Party and State in the Central Highlands.

TÓM TẮT

Bài viết phản ánh kết quả nghiên cứu về tổ chức, nhân sự và điều kiện làm việc, thực trạng nguồn nhân lực, sự đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 5 tỉnh Tây Nguyên qua chức năng, nhiệm vụ; sự đóng góp của trí thức KHCN đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã phản ánh đúng thực trạng và những bất cập của các Liên hiệp hội ở Tây Nguyên, vừa tạo cơ sở khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn trong việc đánh giá thực trạng cũng như xác định các nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần hoạch định chính sách và nâng cao nhận thức về các liên hiệp hội ở Tây Nguyên, và có tác dụng tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự đoàn kết giữa các liên hiệp hội, giúp thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước ở Tây Nguyên.

Trích dẫn: Nguyễn Danh, 2016. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Tây Nguyên từ thời kỳ đổi mới đến nay. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 41-50.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...