Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 84-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/11/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

Methods to identify sea creatures by residents in Kien Giang province   

Từ khóa:

Phương thức định danh, hải sản, cách gọi tên, ẩm thực, tên gọi hải sản

Keywords:

Cuisine, identification method, name of marine creatures, naming, sea creatures

ABSTRACT

In daily life, the system of sea creatures’ names plays an important role in Vietnamese culinary culture. Identifying marine creatures does not only act as a social signal to distinguish it from other cooking ingredients but also encompass contents related to geography, culture, language and history, etc. Within the scope of this article, the distinct features used for naming were explored to reveal the method of identification of sea creatures in Kien Giang province.

TÓM TẮT

Trong đời sống sinh hoạt, hệ thống tên gọi các loài hải sản chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa ẩm thực. Việc định danh cho các loài hải sản được xem là một tín hiệu xã hội để phân biệt với các loại nguyên liệu nấu ăn khác, không những vậy hành động này còn hàm chứa nhiều nội dung liên quan đến địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử,… Trong phạm vi của bài viết, chúng tôi tiến hành tìm hiểu về đặc trưng được dùng để gọi tên nhằm làm rõ hơn phương thức định danh các loài hải sản của cư dân Kiên Giang.

Trích dẫn: Trần Thị Hoàng Mỹ, 2017. Một số phương thức định danh các loài hải sản của cư dân Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 84-91.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 87-92
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...