Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 17-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

The efficient approach for improving the Monte Carlo Tree Search

Từ khóa:

Cây tìm kiếm Monte Carlo, Hàm lượng giá, Học tăng cường, Trò chơi bàn cờ, Chọn lựa đặc trưng

Keywords:

Monte Carlo Tree Search, Evaluation Function, Reinforcement Learning, Board Games, Feature Selection

ABSTRACT

Chess playing is an area of research in artificial intelligence. Traditional programs were built by using Minimax, Alpha-Beta with any heuristic evaluation function based on knowledge of chess players. It is difficult to design a good state evaluation function. Moreover, A traditional tree search is suitable for the games that their branch factor is low. Monte Carlo Tree Search is a novel framework, and very effective in some high branch factors such as Go. The Monte Carlo Tree Search model is combined from Tree search, Reinforcement learning, and Monte Carlo simulation. In our view, we can improve the performance of Monte Carlo Tree Search by studying how to improve the performance of reinforcement learning, or to improve the Monte Carlo simulation. This paper compacts the most efficient way of Monte Carlo Tree Search improvement and shows its efficiency based on the experimental results.

TÓM TẮT

Các chương trình đánh cờ là một phần nghiên cứu của ngành Trí tuệ nhân tạo. Các chương trình truyền thống được xây dựng trên cây tìm kiếm Minimax, Alpha-Beta với hàm lượng giá được xây dựng dựa trên tri thức của người chơi cờ. Việc thiết kế một hàm lượng giá trạng thái tốt thường rất khó, hơn nữa các cây tìm kiếm truyền thống chỉ phù hợp với những trò chơi có hệ số phân nhánh thấp. Cây tìm kiếm Monte Carlo là một hướng tiếp cận hiện đại và hiệu quả trên nhiều trò chơi có hệ số phân nhánh cao như cờ Vây. Mô hình cây tìm kiếm Monte Carlo được kết hợp từ Cây tìm kiếm, Học tăng cường và giả lập Monte Carlo. Với cách tiếp cận này, ta có thể cải tiến hiệu suất của cây tìm kiếm Monte Carlo bằng cách tìm hiểu phương pháp cải tiến Học tăng cường và cải tiến giả lập Monte Carlo. Bài báo này nghiên cứu các thành phần chính của cây tìm kiếm Monte Carlo và xác định hướng cải tiến hiệu quả nhất cũng như thực nghiệm đã chứng minh tính hiệu quả.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...