Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 55-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Research on the relationship between the parameters of Synthetic Aperture Radar (SAR) system on small satellite

Từ khóa:

Ra đa, Vệ tinh nhỏ, Ra đa khẩu độ tổng hợp

Keywords:

Radar, Small satellite, Synthetic Aperture Radar

ABSTRACT

Synthetic Aperture Radar (SAR) can provide various advantages, especially its function as an Earth surface observation sensor, it is becoming a very important technology in the remote sensing field. Currently, the demand for employing a SAR sensor onboard a small and low-cost satellite is highly increasing. Therefore, this paper presents research on the relationship between the parameters of the SAR system to design the SAR system on small satellites at low-cost. The paper also presents the advantages and disadvantages while choosing the operational frequency and suitable small size antenna for operational frequency. Moreover, with a small SAR, high quality of image can be achieved through the implementation of transmitter with high duty cycle.

TÓM TẮT

Hệ thống Ra đa Khẩu độ Tổng hợp (RKT) có thể cung cấp rất nhiều ưu điểm khác nhau, đặc biệt là chức năng cảm biến quan sát bề mặt Trái đất nên nó đang trở thành một công nghệ rất quan trọng trong lĩnh vực viễn thám. Hiện nay, nhu cầu sử dụng cảm biến RKT trên vệ tinh nhỏ với chi phí thấp đang gia tăng mạnh mẽ. Vì vậy, bài báo trình bày nghiên cứu về mối quan hệ giữa các tham số của hệ thống RKT nhằm mục đích thiết kế hệ thống RKT trên vệ tinh nhỏ với chi phí thấp. Bài báo đã chỉ ra ưu điểm và nhược điểm khi chọn lựa tần số làm việc và sự phù hợp của ăng ten cỡ nhỏ đối với tần số làm việc. Hơn nữa, bài báo cũng phân tích và đề xuất để một hệ thống RKT nhỏ vẫn có thể cung cấp hình ảnh với chất lượng cao thông qua việc đặt chu trình làm việc của máy phát ở mức cao.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...