Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 69-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Research on an Online Upper Ontology

Từ khóa:

WordNet, SUMO, trình duyệt SUMO, ánh xạ, các tiên đề

Keywords:

WordNet, SUMO, SUMO Browser, Mapping, Axioms

ABSTRACT

We present a new approach for mapping WordNet to SUMO as well as the SUMO Browser-online tool that can be used for browsing SUMO( Suggested Upper Merged Ontology), and its connection to the WordNet lexicon. The Browser facilitates the process of getting familiar with SUMO contents. In this paper, we also present SUMO and WordNet briefly.

TÓM TẮT

Chúng tôi trình bày cách tiếp cận mới về ánh xạ giữa WordNet và SUMO (Suggested Upper Merged Ontology) cũng như công cụ trình duyệt SUMO trực tuyến có thể sử dụng để duyệt SUMO, và sự kết nối của nó với từ vựng WordNet. Trình duyệt tạo điều kiện thân thiện cho quá trình tiếp nhận nội dung SUMO. Trong bài báo này chúng tôi cũng trình bày ngắn gọn về SUMO và WordNet.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...