Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 88-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Using metadata to implement class details in object-oriented database

 

Từ khóa:

Metadata, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, tính thích nghi, lớp, thuộc tính, phương thức

Keywords:

Metadata, object-oriented database, adaptable, class, attribute, method

ABSTRACT

Nowadays, the object-oriented database management systems do not support design and execution in details to make them the most convenient. Concretely, the biggest challenge in transforming each class from the conceptual level to the new structure is the creation of its methods. This requires a lot of experiences and efforts because it has to be performed manually but the results are often difficult to reuse.

The article uses the metadata as an effective tool to remedy that defect, and illustrates it by a small software. There will be many choices for every attribute. Integrity constraints are verified appropriately to the context. All of this are always described, stored and updated automatically in the metadata.

From metadata, the software automatically forms various method kinds for any class. These kinds satisfy most user requirements for an information system. In each kind, the software introduces multiple signatures that users can select to match  with class structure and the reality applying such database.

The solution is general so the idea and software presented here can be applied to the other platforms and contexts. Hence, the approach is effective in raising adaptation and reuse for designing and programming.

TÓM TẮT

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) hướng đối tượng hiện nay chưa hỗ trợ việc thiết kế và thực thi chi tiết sao cho tiện lợi nhất. Cụ thể là phải chuyển mỗi lớp từ mức quan niệm sang thành cấu trúc mới. Việc này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, công sức vì phải thực hiện thủ công nhưng kết quả khó tái sử dụng.

Bài viết dùng metadata như công cụ hữu hiệu để khắc phục khiếm khuyết đó và minh họa bằng một phần mềm nhỏ. Sẽ có nhiều chọn lựa cho thuộc tính được đưa ra. Các ràng buộc toàn vẹn được kiểm tra chặt chẽ. Tất cả đều được mô tả trong metadata, luôn được tự động lưu trữ và cập nhật.

Từ các metadata, phần mềm tự động hình thành đủ loại phương thức cho bất kỳ lớp nào. Các loại này được đề xuất khá phong phú, đáp ứng hầu hết các yêu cầu người dùng đối với một hệ thống thông tin. Ở mỗi loại, phần mềm giới thiệu nhiều định dạng (signature) để người dùng lựa chọn phù hợp với cấu trúc lớp và thực tiễn áp dụng CSDL đó.

Cách giải quyết là tổng quát nên ý tưởng và phần mềm có thể áp dụng cho các ngữ cảnh và platform khác. Cách tiếp cận mang lại hiệu quả không nhỏ trong việc nâng cao tính thích nghi, tính tái sử dụng của thiết kế và lập trình.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...