Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 189-195
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Person re-identification through non-overlapping camera system

Từ khóa:

Tái nhận dạng người, hệ thống camera không chồng lấp, chỉ số tương đồng, chỉ số nổi bật

Keywords:

Person re-identification, non-overlapping camera system, similarity score, salience score

ABSTRACT

Person re-identification through non-overlapping camera system recently becomes one of the most interesting problems in automated video surveillance. Once people are detected in the scene, they are characterized by the appearance-based models. However, the background in the cropped image obtained from the human detector could still affect the model used for person re-identification. Thus, in this paper, we propose a re-identification system including two main tasks: removing the background in the image of the detected people; and reinforcing the local patches that are discriminative to different people, and reliable in retrieving the same person in different non-overlapping cameras.

TÓM TẮT

Bài toán tái nhận dạng người hướng tới việc tự động theo vết và tìm kiếm lại đối tượng di chuyển trong hệ thống camera giám sát với góc nhìn của các camera không chồng lấp nhau. Khi một đối tượng được phát hiện trong khung ảnh, các đặc trưng về hình dáng bên ngoài của đối tượng sẽ được trích xuất thông qua việc xây dựng các mô hình đặc tả. Tuy nhiên, phần hình nền còn lại của khung ảnh trích xuất đối tượng thu được từ giải thuật phát hiện người vẫn có thể ảnh hưởng đến mô hình tái nhận dạng người. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất chuỗi xử lý bài toán tái nhận dạng người với hai nhiệm vụ chính: loại bỏ vùng nền trong khung ảnh đối tượng đã được phát hiện và củng cố đặc trưng tách từ các mảnh ghép cục bộ dùng để phân biệt hai đối tượng khác nhau. Việc kết hợp này nhằm nâng cao mức độ tin cậy của việc truy vấn cùng một đối tượng ở hai camera khác nhau với góc nhìn không chồng lấp.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...