Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 128-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

FS-Alg: An algorithm for frequent event-based sequences mining

Từ khóa:

Sự kiện, dãy sự kiện, tập phổ biến

Keywords:

Event, Event-based sequence, Frequent item-set

ABSTRACT

Mining the frequent item-set with time factor from transaction database requires much execcution time. Thus, this paper presents an approach of tree structure known as FS-Tree (Frequent Sequence Tree) to store event sequences with appearance time. From there, we propose an algorithm known as FS-Alg (Frequent Sequence Algorithm) to mine the  frequent sequence from FS-Tree. To illustrate the effectiveness of the algorithm, the paper compares it with the existing approach of TSET-Miner.

TÓM TẮT

Khai thác tập phổ biến có yếu tố thời gian từ cơ sở dữ liệu giao dịch đòi hỏi nhiều thời gian thực thi. Vì vậy, bài báo tiến hành xây dựng cấu trúc cây FS-Tree (Frequent Sequence Tree) để lưu trữ các dãy sự kiện tổ hợp với thời điểm xuất hiện tương ứng. Từ đó, bài báo đề xuất thuật toán FS-Alg (Frequent Sequence Algorithm) để khai thác các dãy sự kiện phổ biến từ cây FS-Tree. Để minh họa tính hiệu quả, bài báo đánh giá thuật toán đề xuất so với thuật toán tương đồng là TSET-Miner.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...