Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 18-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Chemicals and drugs use in intensive striped catfish (Pangasianodon hypophthamus) culture in the Dong Thap province, Vietnam

Từ khóa:

Cá tra, Pangasianodon hypophthamus, liều lượng sử dụng, phòng và trị bệnh, thuốc thủy sản

Keywords:

Pangasianodon hypophthamus, application dose, disease prevention and treatment, aquaculture drugs

ABSTRACT

This investigation aims to determine different kinds of chemicals and drugs used in intensive striped catfish culture in ponds in the Dong Thap province, Vietnam. Information on the current use of chemicals and drugs was collected by interviewing 30 catfish-farmers in the Chau Thanh district, Dong Thap province using prepared questionnaire. In a culture cycle, there were 17 chemicals and probiotics for pond preparation, 19 fish disease prevention and treatment products and 18 nutrient and probiotic products. The obtained results reveal that Enrofloxacine - a prohibited antibiotic - was widely used (70% interviewed farms), and 10 other antibiotics in a restricted list based on the Circular No. 03/2012/BNNPTNT (such as: amoxicilin, trimethoprime, ciprofloxacin, oxytetracycline, florfenicol, and so on) were commonly used in the study area. The origin and dosage of chemicals were not strictly controlled and often applied higher than the instruction based on farmers’ own perception. That might lead to more fish disease and antibiotics resistances. In addition, the study reported that the cost for chemicals and pharmaceuticals in one crop was 3,46% of the total investment and most of the interviewed farmers (96,7%; n=30) had distinct zones to store chemicals, pharmaceuticals and fish feed. The study also indicated that farmers were lack of sufficient knowledge regarding to the use of chemicals, appropriate dose, method of application and indiscriminate use of chemicals.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định loại hóa chất và thuốc được sử dụng trong các ao nuôi cá tra thâm canh ở tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Hiện trạng sử dụng thuốc và hoá chất được thu thập thông qua phỏng vấn 30 hộ nuôi cá tra ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 17 loại hóa chất được sử dụng để xử lý môi trường ao nuôi, 19 sản phẩm thuốc dùng để phòng và trị bệnh cho cá, 18 loại chất bổ sung chất dinh dưỡng và chế phẩm sinh học được sử dụng trong một vụ nuôi. Trong đó có Enrofloxacine là kháng sinh cấm sử dụng được sử dụng phổ biến (70% số hộ khảo sát sử dụng) và 10 loại kháng sinh hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản theo TT 03/2012/BNNPTNT như amoxicilin, trimethoprime, ciprofloxacin, oxytetracycline, florfenicol,... cũng được sử dụng rộng rãi. Nguồn gốc và liều lượng sử dụng thuốc chưa được kiểm soát chặt chẽ và thường được sử dụng liều lượng cao hơn so với hướng dẫn dựa vào kinh nghiệm của cá nhân người nuôi. Điều này có thể dẫn đến phát sinh nhiều bệnh trên cá và khả năng kháng các loại kháng sinh của cá. Ngoài ra, kết quả ghi nhận, chi phí đầu tư cho thuốc và hoá chất sử dụng trong một vụ nuôi chiếm 3,46% tổng chi phí và hầu hết các hộ nuôi được phỏng vấn (96,7%; n=30) có khu vực riêng để chứa thuốc, hóa chất và thức ăn cho cá. Qua kết quả khảo sát cho thấy các hộ nuôi cá tra trong vùng nghiên cứu vẫn còn hạn chế thông tin trong việc sử dụnghóa chất, liều lượng thích hợp, sự cẩn thận trong phương phápvàcách sử dụng cácchất hóa học.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...