Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 26-34

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Effect of recirculation rates on water quality from pilot-scale integration of intensive whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) tanks and constructed wetlands

Từ khóa:

Tốc độ tuần hoàn, đất ngập nước, huệ nước, chất lượng nước, Litopenaeus vannamei

Keywords:

Recirculation rates, constructed wetlands, Canna sp., water quality, Litopenaeus vannamei

ABSTRACT

This research was conducted to study effects of recirculating rates on water quality in intensive whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) culture tanks integrated with constructed wetlands of Canna sp. planted. Water sampling was carried out for ten weeks with three recirculating rates of 50%, 100% and 200% which corresponded to 0,5 m3, 1 m3 and 2 m3 water to be pumped per day through the systems. The results showed that tank water quality in three recirculating rates were in the suitable range for normal shrimp growth. Higher recirculating rates were connected to higher time-dependent accumulation of NO3-N và PO4-P. Shrimp grew best at 100% recirculating rate compared to the others. In this study, 100% recirculating rate appeared to be the rate of choice in terms of securing water quality and normal growth of whiteleg shrimp.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tốc độ tuần hoànđến chất lượng nước bể nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) kết hợp đất ngập nước kiến tạo trồng cây Huệ nước. Mẫu nước được thu và đánh giá trong 10 tuần, với 3 tốc độ tuần hoàn được vận hành là 50%, 100% và 200% tương ứng với lượng nước trong bể tôm được bơm tuần hoàn mỗi ngày là 0,5 m3, 1 m3 và 2 m3. Kết quả thí nghiệm cho thấy, chất lượng nước trong bể tôm ở cả 3 tốc độ đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm phát triển. Trong đó tốc độ tuần hoàn càng cao thì nồng độ NO3-N và PO4-P có sự tích lũy dần theo thời gian càng nhiều. Ở tốc độ 100% tôm tăng trưởng tốt hơn so với 2 tốc độ còn lại. Trong thí nghiệm hiện tại, tốc độ tuần hoàn 100% được xem là tối ưu vì vừa đảm bảo chất lượng nước cũng như sự sinh trưởng của tôm
tốt hơn.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...