Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 80-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Evolution of nitrogen forms in wastewater of intensive catfish (Pangasianodon hypophthalmus) pond growing Hymenachne grass (Hymenachne acutigluma)

Từ khóa:

Đạm vô cơ hòa tan, đạm tổng, lân, cỏ mồm mỡ, sinh khối, nước thải thủy sản

Keywords:

Dissolved inorganic nitrogen, total nitrogen, phosphorus, Hymenachne acutigluma, biomass, aquaculture wastewater

ABSTRACT

Hymenachnegrass (Hymenachne acutigluma) was planted in wastewater from intensive catfish (Pangasianodon hypophthalmus) with five inorganic nitrogen concentrations of 5, 10, 20, 30 and 40 mg/L, corresponding to reviewed inorganic nitrogen in fish pond, in which control treatment was wastewater from fish pond without Hymenachne. The experiment was arranged in completely randomized design with three replications. Water quality was evaluated weekly for 6 consecutive weeks and biomass was evaluated at the beginning and at the end of the experiment. Hymenachnegrass reduced NH4-N, NO2-N, NO3-N and TKN in wastewater at 69.7-96.9; 96.6-97.3; 99.3-99.9; 48.5-73.5%, respectively. In addition, Hymenachnegrass showed ability in reducing TP and PO4-P with respective deduction percentage of 84.8-95.6 and 85.7-92.5% as compared to the initial level of phosphorus. Besides the potential to reduce nitrogen, phosphorus in wastewater, fresh and dry weight of Hymenachnegrass were higher in nitrogen 30-40 mg/L than in the other treatments. Results showed that the higher concentrations of nitrogen were the better reduced efficiencies and higher biomass was achieved. Results indicated that Hymenachnegrass had high potential use in constructed wetlands for wastewater from intensive catfish pond with inorganic nitrogen concentrations from 5-40 mg N/L.

TÓM TẮT

Cây mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) được trồng trong nước thải ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) có nồng độ đạm vô cơ lần lượt là 5, 10, 20, 30 và 40 mg/L, tương ứng với lượng đạm vô cơ đã khảo sát được trong nước thải ao nuôi, nghiệm thức đối chứng nước thải ao nuôi cá tra không có thực vật. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Chất lượng nước được đánh giá định kỳ mỗi tuần trong 6 tuần và sinh khối của thực vật được đánh giá khi bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. Cỏ mồm mỡ có khả năng giúp giảm NH4-N, NO2-N, NO3-N và TKN tương ứng 69,7-96,9; 96,6-97,3; 99,3-99,9; 48,5-73,5%. Ngoài ra, cỏ mồm mỡ còn giúp giảm TP và PO4-P với 84,8-95,6 và 85,7-92,5% so với thời điểm bắt đầu thí nghiệm. Bên cạnh đó, sinh khối tươi và khô của mồm mỡ ở nồng độ đạm 30-40 mg/L cao hơn các nghiệm thức còn lại. Kết quả ghi nhận, ở nồng độ đạm hòa tan càng cao thì cỏ mồm mỡ có kinh khối càng cao và loại bỏ đạm, lân trong nước thải càng nhiều. Qua đó cho thấy, mồm mỡ có tiềm năng trong ứng dụng vào các hệ thống đất ngập nước để xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá tra có nồng độ đạm hòa tan 5-40 mg N/L.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...