Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 234-245
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Assessment of institutional arrangement of the groundwater resources in the Soc Trang province

Từ khóa:

Nước dưới đất, quản lý, khai thác, nhận thức, hỗ trợ quyết định, tỉnh Sóc Trăng

Keywords:

Groundwater, management, extraction, awareness, decision support, Soc Trang province

ABSTRACT

The study was conducted to reflect the actual state management on groundwater extraction in Soc Trang province. Institutional and document management system issue groundwater of VietNam studied recognize globally and specific to the Soc Trang province. Staffs of local departments and companies related to the groundwater-extraction activities in the study area were interviewed to evaluate the reasonableness of each legal document for groundwater management within the local context. The dissemination of state regulation on groundwater extraction and protection, especially application for granting right of new extraction, were not well-established to the society. The study helped identify the gaps and overlaps in groundwater management between different relevant units. The research results were consulted to relevant departments and companies and conveyed to provincial government departments for proper decision-making on enacting legal documents for better groundwater management.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phản ánh thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vấn đề về thể chế quản lý và hệ thống văn bản pháp lý quản lý nguồn tài nguyên NDĐ của Việt Nam được nghiên cứu nhìn nhận trên phương diện tổng quan và cụ thể đối với tỉnh Sóc Trăng. Các bên có liên quan được phỏng vấn trực tiếp bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị khai thác nguồn tài nguyên NDĐ tại địa phương. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được tính hợp lý khi áp dụng văn bản quản lý nguồn tài nguyên NDĐ cho địa phương. Công tác phổ biến các quy định nhà nước về khai thác, bảo vệ và đặc biệt là xin cấp phép khai thác NDĐ nhìn chung vẫn chưa triển khai chi tiết đến người dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã xác định sự trùng lấp trong công tác quản lý giữa các bên có liên quan được quy định trong văn bản quản lý. Kết quả sau khi nghiên cứu được tham vấn đến các Sở, ban, ngành ở địa phương, nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý chuyên trách trong công tác tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định ban hành văn bản quản lý tài nguyên NDĐ tỉnh Sóc Trăng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...