Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 193-199
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

The estimation of carbon-dioxide (CO2) absorptive capacity of coconut tree through biomass in Giong Trom district, Ben Tre province

Từ khóa:

CO2 hấp thụ, Carbon tích lũy, Đường kính ngang ngực, Sinh khối cây dừa

Keywords:

Absorbed CO2, Accumulative carbon, Diameter at breast height, Coconut tree biomass

ABSTRACT

The Ben Tre province has the largest planted coconut area of Vietnam; coconut trees play a special role on local ecosystem, cultivation and landscape. The research entitled “The estimation of carbon-dioxide (CO2) absorptive capacity of coconut tree through biomass in Giong Trom district, Ben Tre province” was carried out in order to estimate amounts of biomass of coconut trees, accumulative carbon and absorbed CO2 in each part of the tree and on the total planted area. The study also investigated on the statistical interrelation between the two factors of diameter at breast height and dried biomass of the tree. Samples were collected on four standard-square cells which related to two groups of short and high coconut trees at the ages of 4 and 10 years.

The research show that in average the fresh biomass volumes of  four-year coconut trees are  280.25 kg/tree and 160.4 kg/tree for the two groups of short and high coconut trees. Besides, the fresh biomass volumes of ten-year coconut trees are 861.478 kg/tree and 731.13 kg/tree of the high and short trees group, accordingly. According to the result, each hectare of 4–year coconut trees could absorb about 24.518 ton and 20.458 ton of CO2 with the reference to the high and short coconut tree groups, respectively. When the tree is at the age of ten, the absorbed amounts of CO2 are of the greatest. In fact, the groups of high and short coconut trees will absorb 75.2436 ton CO2/ha and 69.9189 ton CO2/ha, respectively. The interrelation factor between the diameter at breast height and dried biomass is fairly high (0.696 < r2 < 0.960).

TÓM TẮT

Tỉnh Bến Tre là địa phương có diện tích dừa trồng lớn nhất Việt Nam; cây dừa đóng vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái, canh tác và cảnh quan của địa phương. Đề tài nghiên cứu “Ước lượng khả năng hấp thụ CO2 của cây dừa qua sinh khối tại huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre” được thực hiện nhằm xác định sinh khối của cây dừa, lượng carbon tích lũy và lượng CO2 hấp thụ trong từng bộ phận của cây và trên tổng diện tích hecta, đồng thời xem xét mối tương quan thống kê giữa hai nhân tố là đường kính trung bình ngang ngực và sinh khối khô của cây. Mẫu cây được thu thập trên bốn ô tiêu chuẩn liên quan hai nhóm giống dừa cao và thấp, ở hai cấp tuổi là 4 và 10.

Nghiên cứu cho thấy trung bình một cây dừa ở cấp tuổi 4 có sinh khối tươi là 280,25 kg/cây và 160,4 kg/cây cho hai nhóm giống dừa cao và thấp. Kết quả tính toán cho sinh khối tươi các cây ở cấp tuổi 10 sẽ là 861,478 kg/cây đối với nhóm giống dừa cao và 731,13 kg/cây cho nhóm giống dừa thấp. Theo đó, một hecta trồng dừa ở cấp tuổi 4 sẽ có khả năng hấp thụ được khoảng 24,518 tấn CO2/ha và 20,4583 tấn CO2/ha tương ứng với hai nhóm giống dừa cao và thấp. Lượng CO2 cây dừa hấp thụ tăng cao khi đo tính tại thời điểm cây được 10 năm tuổi. Cụ thể ở nhóm giống dừa cao sẽ hấp thụ được 75,2436 tấn CO2/ha và ở nhóm giống dừa thấp là 69,9189 tấn CO2/ha. Giữa đường kính trung bình ngang ngực và sinh khối khô có mối tương quan với nhau khá cao (0,834 <  r < 0,979).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...