Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 183-192
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Application of IPCC (2006) model for estimating methane emission from municipal solid waste: A case study in the Thu Dau Mot city, Binh Duong province

Từ khóa:

Mô hình IPCC 2006, chất thải rắn sinh hoạt, phát thải khí metan, thành phố Thủ Dầu Một

Keywords:

IPCC 2006 model, municipal solid wate, methane gas emission, Thu Dau Mot city

ABSTRACT

This paper describes a method for estimating methane gas emission from municipal solid waste (MSW) at the Thu Dau Mot city, Binh Duong province by the First Order Decay model (FOD) proposed by IPCC (2006). The CH4 emission from MSW in the year 2014 was calculated with historical data of MSW generated from the year 2007. In order to estimate the loaded methane in the year 2020, two scenarios were considered: (1) to refer to the Solid waste's Management and Treatment Programming of the Binh Duong province up to 2030; and, (2) To remain the current efficiency of solid waste management and treatment of the study area. The obtained resuts show there is an annual increase of methane emission; in 2014, the value was expected to be at 17.384 tone/year (equal to 434.600 tone CO2/year). The model indicates that there would be about 270.048 tone of CH4-emission reduction (equal to 6.752.200 tone of CO2) from year 2015 to 2020. The benefits of solid waste recycling were remarkable, including reduction of green house gases and ability to take part in the Certified of Emission Reduction (CER) credit.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày phương pháp ước tính metan phát sinh từ chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bằng mô hình bậc 1_FOD do IPCC 2006 đề xuất.  Tải lượng CH4 phát sinh đến năm 2014 được ước tính từ số liệu phát sinh STRSH từ năm 2007. Ước tính tải lượng khí CH4 đến năm 2020 được thực hiện theo hai kịch bản: (1). Dựa trên đồ án Quy hoạch tổng thể Quản lý – Xử lý Chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030 và (2). Vẫn giữ nguyên biện pháp quản lý, xử lý CTR như hiện tại. Kết quả cho thấy lượng khí CH4 phát sinh từ CTRSH tại thành phố Thủ Dầu Một năm 2014 là 17.384 tấn/năm (tương ứng với 434.600 tấn CO2/năm). Dự báo đến năm 2020, tổng lượng phát thải của khí metan sẽ giảm khoảng 270.048 tấn (tương đương 6.751.200 tấn CO2) trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2020. Những lợi ích của việc tái sử dụng CTR rất đáng quan tâm, bao gồm việc giảm phát thải khí nhà kính và khả năng tham gia thị trường bán chứng chỉ giảm phát thải.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...