Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 119-128
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Evaluation of treatment efficiency of domestic wastewater by aquatic plants

Từ khóa:

Cây Bèo Tai tượng, cây Lục bình, cây Thủy trúc, nước thải sinh hoạt

Keywords:

Water cabbage, water hyacinth, umbrella papyrus, domestic wastewater

ABSTRACT

The study on “Evaluation of treatment efficiency of domestic wastewater by aquatic plants” was processed on a lab-scale artificial wetland system. Three aquatic plant variaties were chosen for this study, including: water cabbage, water hyacinth, and umbrella papyrus. The results showed that all three plant variaties were of high treatment efficiency on domestic wastewater showing through different parameters values (pH, EC, DO, turbidity, COD, BOD5, TKN, TP and total Coliforms). Umbrella papyrus had the greatest ratio (22.15%) of air cells/sectioning roots while water hyacinth and Water cabbage were lower at 19.63% and 10.47%, respectively. The establishment and increasing the air cell area offered the most importance mechanism that helped aquatic plants adapt to domestic wastewater.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của một số loại thủy sinh thực vật” thực hiện trên hệ thống đất ngập nước nhân tạo ở quy mô phòng thí nghiệm. Có ba loại thực vật thủy sinh được chọn là cây Thủy trúc, Lục bình và Bèo Tai tượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả ba loại thực vật thủy sinh đều xử lý tốt hầu hết các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt thông qua các chỉ tiêu pH, EC, DO, độ đục, COD, BOD5, TKN, TP và tổng Coliform. Tỉ lệ diện tích khoang khí/diện tích lát cắt rễ cây Thủy trúc tăng nhiều nhất 22,15%, Lục bình tăng 19,63%, thấp nhất là Bèo Tai tượng tăng 10,47%. Sự thành lập và gia tăng diện tích khoang khí được xem là một trong những cơ chế quan trọng giúp thực vật thủy sinh thích nghi với nước thải sinh hoạt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...