Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 128-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Trial results of improvement combinated gillnet in the Tokin Gulf

Từ khóa:

Cá thu vạch, lưới rê hỗn hợp, Vịnh Bắc Bộ

Keywords:

Spanish mackerel, Combinated gillnet, Tonkin Gulf

ABSTRACT

Improving combinated gillnet and control combinated gillnet were used to test fishing effort in the Tonkin Gulf with 28 fishing operations in Northeast monsoon and 17 fishing operations in Southwest monsoon. The results show that production of improvement net and control net is 555.6 kg and 1,197.4 kg, respectively. Species composition  were catched of improvement net the same as control net; main species is spanish mackerel, makes up more than 57% of total production. Mean catch-per-unit-effort of improvement net is 1.96±0.23 kg/10,000m2 and being higher than control net - (1.54±0.12 kg/10,000m2) . Mean catch-per-unit-effort for spanish makerel of improvement net (1.74±0.24 kg/10,000m2) is also higher than control net (1.45±0.13 kg/10,000m2).

TÓM TẮT

Lưới rê hỗn hợp cải tiến và lưới rê hỗn hợp đối chứng được sử dụng để đánh bắt thử nghiệm ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ với 28 mẻ lưới ở mùa gió Đông Bắc và 17 mẻ lưới ở mùa gió Tây Nam. Kết quả cho thấy, sản lượng đánh bắt trung bình của lưới cải tiến là 555,6 kg và lưới truyền thống là 1.197,4 kg. Thành phần loài có trong mỗi mẻ lưới của cả hai loại lưới cải tiến và đối chứng là tương đối giống nhau, trong đó chủ yếu là cá thu vạch chiếm 57% tổng sản lượng đánh bắt. Năng suất khai thác trung bình của lưới cải tiến là 1,96±0,23 kg/10.000m2 cao hơn  lưới đối chứng (1,54±0,12 kg/10.000 m2). Năng suất khai thác cá thu vạch của lưới cải tiến đạt 1,74±0,24 kg/10.000m2 đồng thời cũng cao hơn so với lưới đối chứng (1,45±0,13 kg/10.000 m2)

Trích dẫn: Phạm Văn Tuyển và Nguyễn Phi Toàn, 2016. Kết quả thử nghiệm lưới rê hỗn hợp cải tiến ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 128-135.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...