Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 47-54
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Shoot regeneration from cotyledonary sections of Momordica charantia L. in vitro

Từ khóa:

Cây khổ qua, Momordica charantia L., BA, kinetin, IBA, nhân chồi, tạo rễ, tái sinh chồi, tử diệp

Keywords:

Cotyledon, Momordica charantia L.,  BA, kinetin, IBA, shoot regeneration, shoot proliferation and rooting

ABSTRACT

The study was carried out to determine the effect of day-old seedlings on adventitious shoot regeneration from cotyledonary node explants and the optimum concentrations of plant growth regulators (BA, Kinetin and IBA) for shoot establishment, multiplication and rooting of Momordica charantia L. in vitro. Experiments were conducted in Laboratory of Plant Tissue Culture, Department of Plant Physiology and Biochemistry, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from April 2013 to Match 2014. The results showed that: (1) the cotyledonary sections of the seedlings at 12 days after germination (in the dark) showed a high rate of shoot regeneration (about 93.8%) after three weeks cultured on MS medium supplemented with BA 2.5 mg/L and these shoots grew very well; (2) MS medium supplemented with BA 1 mg/L + kinetin 0.2 mg/L was effective for the rapid proliferation of shoots in vitro; and (3) the root induction was observed on MS medium with 2 g/L activated charcoal and IBA (0-1 mg/L). The average rooting frequency was 85.4-96.9% after three weeks cultured.

TÓM TẮT

Đề tài “Tái sinh chồi cây khổ qua (Momordica charantia L.) in vitro từ tử diệp” được thực hiện nhằm tìm ra tuổi của tử diệp, nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng (BA, kinetin and IBA) thích hợp cho sự tái sinh chồi, nhân chồi và tạo rễ cây khổ qua tái sinh từ tử diệp in vitro. Thí nghiệm được tiến hành tại Phòng nuôi cấy mô của Bộ môn Sinh lý - Sinh hoá, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014. Kết quả thí nghiệm cho thấy: i) tử diệp từ hạt 12 ngày sau khi nảy mầm trong điều kiện tối cho tỉ lệ tái sinh chồi 93,8% sau 3 tuần nuôi cấy trên môi trường MS+BA 2,5 mg/L; ii) Môi trường MS có bổ sung BA 1 mg/L + kinetin 0,2 mg/L cho hiệu quả nhân chồi từ cây khổ qua tái sinh tốt nhất; iii) Tỉ lệ chồi tạo rễ cao (85,4-96,9%) trên môi trường MS + than hoạt tính 2 g/L +IBA 0-1 mg/L  sau 3 tuần nuôi cấy.
Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 917
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...