Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: IFS Malaysia 1-4/12/2015
Liên kết:

The study aims to determine the optimal conditions for producing a good quality of oil from Tra fish fat and efficient utilization of Tra fish by products as well with four experiments: the effects of degumming temperature on the change of acidity index of oil; the effects of temperature and the volume of NaOH solution on neutralization processes; the effects of the rate of activated charcoal on decoloring processes; the antioxidant efficiency of extracted green tea, vitamin E and BHT in storage process of finished oil products. The results showed that acidity index, saponification, peroxyde value and L value of finished oil product from Tra fish fat were 0.24 mgKOH/g; 183 mg KOH/g; 3.85 meq/kg and 69.1, respectively as degumming temperature 60-70C, neutralized temperature 50-60C and the concentration of 8%NaOH solution exceeding 40% in comparison with that in the theoretical formula of netralization process and 3% of activated green tea provided the lowest peroxyde value after eight days storage.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 47-52
Tải về
(2015) Trang: 56
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for Healthier Food
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...