Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 58-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/12/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Evaluating the enforcement of land user’s financial obligations in Phan Thiet City - Binh Thuan Province

Từ khóa:

Thành phố Phan Thiết, nghĩa vụ tài chính, tài chính đất đai, đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, người sử dụng đất

Keywords:

Financial obligations, land,  land finance, land financial obligation enforcement, land users, Phan Thiet city

ABSTRACT

This study is aimed at evaluating the enforcement of land users’ financial obligations in Phan Thiet City and recommending effective solutions in order to enhane land financial administration. The study was based on secondary data collected from different sources and primary data collected from the surveys of 30 key experts and 130 land users in the city on the process of financial obligations, advantages and difficulties in the implementation of financial obligations of land. The main research methods include investigation, analysis and synthesis. The research results showed gradual increases in the revenue collected from land users during 2006 - 2012, but low rates of land users fulfilled their financial obligations. Main reasons leading to the poor enforcement include financial incapability of land users, lack of understanding land financial regulations among land users, inadequate land price and forms of enforcing land finance.  Effective solutions to solve mentioned obstacles and raise financial management of land in Phan Thiet city were proposed.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở các tài liệu thứ cấp có liên quan, điều tra phỏng vấn 30 chuyên gia và 130 hộ sử dụng đất tại thành phố. Nội dung điều tra gồm quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai. Phương pháp chính được sử dụng là phương pháp điều tra, phân tích và tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn thu từ nghĩa vụ tài chính đất đai tăng trong giai đoạn 2006 - 2012, nhưng kết quả khảo sát thực tế cho thấy tỷ lệ người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính thấp. Nguyên nhân chính người dân không đủ khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ, chưa am hiểu luật pháp, bất cập trong các quy định về giá và hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đề xuất các giải pháp hiệu quả để giải quyết các tồn đọng vừa qua và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...