Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 17-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/02/2018
Ngày nhận bài sửa: 05/07/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Affecting factor to the adoption of water-saving irrigation techniques for upland crops in Tra Vinh province

Từ khóa:

Cây trồng cạn, vùng ven biển, tỉnh Trà Vinh, thống kê hồi qui nhị phân, tưới tiết kiệm nước

Keywords:

Binary logistic regression, coastal area, upland crop, Tra Vinh province, water-saving irrigation

ABSTRACT

Water-saving irrigation is one of technical solutions to improve production efficiency and to reduce effectively water usage for agriculture production. Raising awareness of farmers and expanding areas of water-saving irrigation practices are trends in agriculture development, especially in low-lying coastal areas where accessing to freshwater resources is of the main problems. The study is aimed to identify factors influencing local farmers’ adoption of using water-saving irrigation techniques for upland crop production in Tra Vinh, a coastal province along the East Sea of the Vietnamese Mekong Delta. The livelihood framework developed by the Department for International Development (DFID) and binary logistic regression were used to analyze the relationship between dependent and independent variables of five household’s capitals based on data collected from 225 local farmers interviewed in districts of Cau Ngang, Tra Cu and Duyen Hai. Lacks of information on efficiency of the water-saving irrigation techniques in the local areas is the factor influencing local farmers’ adoption of such techniques. This result is useful information to support local government to develop water-saving irrigation practices for upland crop production.

TÓM TẮT

Tưới tiết kiệm nước là một trong những giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm lượng nước sử dụng tưới trong sản xuất nông nghiệp. Việc nâng cao nhận thức của nông dân và mở rộng diện tích canh tác sử dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước là xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt ở những vùng ven biển gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định yếu ảnh hưởng đến sự chấp nhận của hộ nông dân trong việc ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu dựa vào khung sinh kế của Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) kết hợp với công cụ hồi quy nhị phân logistic để phân tích mối quan hệ định tính giữ biến phụ thuộc và biến độc lập của 05 nguồn vốn sinh kế với nguồn số liệu được thu thập qua phỏng vấn 225 nông dân tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải. Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân tại khu vực nghiên cứu là nông dân còn hạn chế tiếp cận thông tin liên quan đến hiệu quả của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác ở địa phương. Kết quả nghiên cứu là một thông tin hữu ích để hỗ trợ cho Chính quyền địa phương trong việc phát triển mô hình tưới tiết kiệm nước hoạt động sản xuất cây trồng cạn.

Trích dẫn: Hồng Minh Hoàng, Lê Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hồng Tín và Văn Phạm Đăng Trí, 2018. Yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên cây trồng cạn của nông dân ở tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 17-28.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...