Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 86-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 20/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Study on the digestive tract development and capacity of using commercial feed of Phu Quoc catfish (Clarias gracilentus, Ng, Hong & Tu, 2011)

Từ khóa:

Clarias gracilentus, cấu trúc mô ống tiêu hóa, Phú Quốc

Keywords:

Clarias gracilentus, histological structure, Phu Quoc

ABSTRACT

The development of digestive system on morphology and histological structure of Clarias gracilentus was investigated from 1st to 30th day after hatching (DAH). The larvae opened buccopahrynx at the second DAH, but they started exogenous feed at the 5th DAH with average buccal size being 0,89±0,05 mm. The digestive tract was devised 4 parts including buccal capacity, oesophagus, stomach, and intestine.  At the 10th DAH, the stomach had digestive function. For histology of digestive structure, the stomach was formed at the 5th DAH but was completely developed at the 10th DAH with the appearance of several gastrics. Clarias gracilentus was nursed with plintery feed from the 10th (10 days after hatching – DAH), but the growth (0.003 g/day) was significantly lower than those  feed with commercial pellet at the artificial from 16th and 19th DAH (0,004 and 0,005 g/day, respectively) (p<0.05). Growth of fish in control treatment (0.012 g/day) was significantly highest (p<0.05). After 45 days of culture, feeding at the 19th DAH, the final weight (0,24 ± 0,13 g) was 50% smaller than that in the control treatment (0,53 ± 0,23 g). However, the survival rates were not significantly different among five treatments (p>0,05).

TÓM TẮT

Quá trình phát triển về hình thái và cấu trúc mô ống tiêu hóa của cá trê Phú Quốc được khảo sát từ khi mới nở đến giai đoạn 30 ngày tuổi. Kết quả cho thấy cá bột bắt đầu mở miệng vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 cá mới ăn thức ăn ngoài với cỡ miệng trung bình 0,89 ± 0,05 mm. Ống tiêu hóa phân hóa thành 4 phần gồm xoang miệng, thực quản, dạ dày và ruột. Ngày tuổi thứ 10 dạ dày đã hình thành chức năng tiêu hóa riêng biệt. Về cấu trúc mô học, dạ dày được hình thành vào ngày tuổi thứ 5 và hoàn chỉnh chức năng vào ngày tuổi thứ 10 với sự xuất hiện rất nhiều tuyến dạ dày. Nghiên cứu về khả năng sử dụng thức ăn chế biến đã ghi nhận: có thể ương cá với thức ăn chế biến từ ngày tuổi thứ 10, nhưng sinh trưởng về khối lượng của cá chậm hơn so với những cá ở nghiệm thức cho ăn ở các ngày tuổi 13, 16, 19 với các giá trị lần lượt: 0,003, 0,002, 0,004 và 0,005g/ngày và rất chậm khi so sánh với sinh trưởng của cá ở nghiệm thức đối chứng (0,012g/ngày). Ngay ở nghiệm thức cho cá ăn ở ngày tuổi thứ 19, thì sau 45 ngày ương, khối lượng của cá (0,24±0,13 g) chỉ tương đượng 50% so với cá ăn hoàn toàn thức ăn tươi sống (0,53±0,23g). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỉ lệ sống không có sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức sau 45 ngày nuôi.

Trích dẫn: Nguyễn Hồng Quyết Thắng và Phạm Thanh Liêm, 2018. Đặc điểm phát triển ống tiêu hóa và khả năng sử dụng thức ăn chế biến của cá trê Phú Quốc (Clarias gracilentus, Ng, Hong & Tu, 2011). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 86-92.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...