Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 42-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/01/2016

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

Developing a groundwater GIS data for water supply in the Soc Trang province

Từ khóa:

Hệ thống thông tin địa lý, khai thác NDĐ, quản lý, trữ lượng NDĐ

Keywords:

Geographical Information System (GIS), Groundwater extraction, management, discharge groundwater

ABSTRACT

The Soc Trang Water Supply Company and Center for Rural Water Supply and Sanitation are the two main offices managing water supply in the Soc Trang province. To extract groundwater, the main source for water supply, the offices need to access permission, and regularly examine and monitor water level and quality following the national groundwater resources protection regulations. However, data on groundwater stations, extraction licenses, and regular monitoring reports are archived in either paper or simple excel-spreadsheet, leading to issues of data storage, assessibility and security. This study aims to develop GIS data platform to support groundwater management and water supply in the Soc Trang province. The data are collected at the Department of Natural Resources and Environment in the Soc Trang province and the two offices (i.e. the Soc Trang Water Supply Company and Center for Rural Water Supply and Sanitation). The spatial maps and attribute data were successfully developed to support groundwater management for water supply in the study area.

TÓM TẮT

Hệ thống cấp nước sạch tại tỉnh Sóc Trăng do 2 đơn vị cấp nước là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Sóc Trăng và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Nguồn nước khai thác phục vụ cấp nước của 2 đơn vị được khai thác từ nguồn tài nguyên nước dưới đất. Để thực hiện khai thác nước dưới đất (NDĐ) phục vụ cho sản xuất, cả 2 đơn vị phải thực hiện xin cấp phép khai thác, kiểm tra và quan trắc định kỳ (chất lượng và mực nước) tại công trình khai thác theo quy định. Tuy nhiên, các dữ liệu về công trình, giấy phép khai thác, các báo cáo quan trắc định kỳ về trữ lượng, chất lượng nước khai thác được cơ quan quản lý lưu trữ dạng hồ sơ giấy và các bảng tính riêng lẻ gây khó khăn trong kiểm soát thông tin khai thác. Nghiên cứu sử dụng phần mềm ArcGIS tạo bộ dữ liệu và bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý cấp nước tại địa phương. Nghiên cứu dừng lại ở công tác xây dựng bộ dữ liệu cho 2 đơn vị cấp nước, tiếp theo cần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên NDĐ trên phạm vi toàn tỉnh.

Trích dẫn: Trương Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Bé, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Thịnh và Văn Phạm Đăng Trí, 2016. Xây dựng bộ dữ liệu GIS quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất phục vụ cấp nước tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 42-51.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...