Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 86-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/01/2016

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

An evaluation of library services’ quality at Bac Lieu University

Từ khóa:

Thư viện, chất lượng dịch vụ, đại học, hài lòng, điện tử, tín chỉ

Keywords:

Credits, digital, library, satisfaction, service quality, university

ABSTRACT

Besides teachers and facilities, the library system at universities and colleges is mostly considered as well. In order to study well under the credit system, the abundance of reference sources in library, including digital materials, is one among significant conditions for good knowledge acquirement of students. Therefore, through multiple regression analysis this paper is aimed to determine what and how these factors influence the quality of library services. The findings show the highest satisfaction level of the students towards the serving capacity and the tangible media. Thereby, enhancing the serving ability and improving the equipment in the library are necessary to meet increasing demands of the readers.

TÓM TẮT

Bên cạnh đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thệ thống thư viện tại các trường đại học cao đẳng cũng rất được quan tâm. Để học tốt theo hình thức tín chỉ, thì nguồn tài liệu tham khảo đồi dào của thư viện trong đó có cả tài liệu số là điều kiện rất quan trọng cho sinh viên tiếp thu tốt hoạt động trên lớp. Do vậy, nghiên cứu về chất lượng dịch vụ thư viện trường Đại học Bạc Liêu thông qua phân tích hồi qui đa biến để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ thư viện. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng của sinh viên cao nhất về Phục vụ và Phương tiện hữu hình. Qua đó, quản lý thư viện cần phải hoàn thiện phong cách phục vụ, cải thiện trang thiết bị ở thư viện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Tòng, 2016. Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện Trường Đại học Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 86-93.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...