Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 25-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/01/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Effects of 60Co gamma doses on the growth and development of in vitro tuberose shoot clusters (Polianthes tuberosa L.), appearance of abnormal structures and LD50 determination

Từ khóa:

Hoa huệ, gamma, sinh trưởng, in vitro, LD50

Keywords:

Tuberose, gamma, growth, in vitro, LD50

ABSTRACT

This study was carried out to evaluate the growth and development of shoot clusters of tuberose (Polianthes tuberosa L.) in vitro irradiated by 60Co gamma doses: 0 (control treatment); 5; 15; 25; 40 and 60 Gy. Results showed that 60Co gamma doses had effects on the growth and development of shoot height, shoot number and leaf number. These growth parameters were significantly decreased by increasing the irradiation dose. Except for 5 Gy dose, most of irradiation doses caused abnormal structures of in vitro shoot clusters. These indicated that there will be more phenotypic variations appearing in the field. LD50 value obtained at dose 21,88 ± 3,52 Gy.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Hiệu quả của liều lượng tia gamma 60Co trên sự sinh trưởng của cụm chồi hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) in vitro, sự xuất hiện các cấu trúc bất thường và xác định LD50” được thực hiện nhằm đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của chồi hoa huệ được xử lý tia gamma 60Co. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các liều chiếu xạ ảnh hưởng trên sự sinh trưởng của chiều cao chồi, số chồi và số lá. Liều chiếu càng cao sự sinh trưởng các thông số này càng giảm. Trừ liều 5 Gy, hầu hết các liều còn lại đều gây ra các cấu trúc bất thường trong nuôi cấy in vitro. Điều này hy vọng sẽ có nhiều biến dị kiểu hình khi trồng ngoài đồng. Giá trị LD50 đạt được ở các liều xử lý chiếu xạ tia gamma 60Co là 21,88 ± 3,52 Gy.

Trích dẫn: Đào Thị Tuyết Thanh và Nguyễn Bảo Toàn, 2016. Hiệu quả của liều lượng tia gamma 60Co trên sự sinh trưởng của cụm chồi hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) in vitro, sự xuất hiện các cấu trúc bất thường và xác định LD50. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 25-32.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...