Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 96-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/05/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Propagation of Acorus calamus L. by plant tissue culture technique

Từ khóa:

Cây thủy xương bồ (Acorus calamus L.), nuôi cấy mô, BA, IBA, thuần dưỡng

Keywords:

Acorus calamus L., Plant tissue culture, BA, IBA, acclimatization

ABSTRACT

Acorus calamus L. is one of the precious herbs. The study on propagation of Acorus calamus L. by plant tissue culture technique was carried out to determine the suitable media for in vitro proliferation of this plant. Three experiments were conducted at the laboratory of plant tissue culture and net house of Plant Physiology and Biochemistry Department, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from December 2012 to April 2013. The results showed that: (i) MS medium supplemented with BA (2-4 mg/L) was effective for rapid proliferation of shoots in vitro (3.13-4.67 shoots after a 4 week culture); (ii) Solid MS medium or MS supplemented with activated charcoal (2 g/L) gave highest rate of in vitro root induction (100%); and (iii) Acclimatization of micropropagated plants which were planted in (or not) plastic pots containing rice husk ashes or coconut (fiber) dust showed a high survival rate (97.87-98.89%), and most seedlings grew very well.

TóM TắT

Cây thủy xương bồ (Acorus calamus L.) là một trong những loại thảo dược quí. Nghiên cứu ?Nhân giống cây thủy xương bồ (Acorus calamus L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô? nhằm xác định môi trường thích hợp trong nhân giống in vitro loại cây này. Đề tài gồm 3 thí nghiệm được tiến hành tại phòng nuôi cấy mô và nhà lưới của Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 12/2012 đến 04/2013. Kết quả thí nghiệm cho thấy: (i) Trong giai đoạn nhân chồi, có thể sử dụng môi trường MS bổ sung BA (2-4 mg/L) để nhân chồi sẽ cho tỉ lệ tạo chồi cao (3,13-4,67 chồi sau 4 tuần nuôi cấy), các chồi đều phát triển tốt trong điều kiện in vitro; (ii) Môi trường có hiệu quả cho sự tạo rễ in vitro chồi thủy xương bồ là môi trường MS không hoặc bổ sung than hoạt tính 2 g/l (tỉ lệ tạo rễ cao, 100%), các cây con có thể thuần dưỡng trong điều kiện nhà lưới; và (iii) ở giai đoạn thuần dưỡng, có thể sử dụng giá thể tro hoặc xơ dừa kết hợp trùm hoặc không trùm bọc nylon để thuần dưỡng sẽ cho tỉ lệ sống cao (97,87-98,89%), các cây con sinh trưởng và phát triển tốt.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 203-211
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 64-70
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...