Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 34-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/02/2016

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

Effects of the endocrine disrupting compound Nonylphenol on the survivorship and reproduction of three micro-crustacean species, Ceriodaphnia cornuta, Daphnia lumholtzi and Daphnia magna

Từ khóa:

Nonylphenol, Ceriodaphnia cornuta, Daphnia lumholtzi, Daphnia magna, tỉ lệ sống sót và sức sinh sản

Keywords:

Nonylphenol, Ceriodaphnia cornuta, Daphnia lumholtzi, Daphnia magna,  survival rate and reproduction

ABSTRACT

The presence of endocrine disrupting compounds (EDCs) in aquatic environment leads to a risk for living organisms. Nonylphenol (NP), an endocrine disrupting compound, is one of the very common used compounds in industrial activities in the world. However, chronic effects of this chemical on organisms in general and zooplankton in particular have not been fully understood. In this study, negative influences of NP on micro-crustacean Ceriodaphnia cornuta and Daphnia lumholtzi at the concentration of 110, 560 and 2280 µg NP/L, and the effects of NP at the concentrations of 280, 560 and 1120 µg NP/L on Daphnia magna were evaluated over a period of ten days. The results showed that NP significantly decreased the animal survivorship and reproduction. Especially, at the concentration of 560 µg NP/L for both D. lumholtzi and D. magna and at the concentration of 110 µg NP/L for C. cornuta, the impacts were found signigicantly in comparison to the referenced experiment. Therefore, more attention should be paid to the presence, distribution and effects of EDCs, particularly NP on aquatic organisms and ecological balance.

TÓM TẮT

Sự hiện diện của những hợp chất gây rối loạn nội tiết (endocrine disrupting compounds, EDCs) trong môi trường đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái do những ảnh hưởng của chúng gây ra. Trong đó, nonylphenol (NP), một loại EDCs, là một trong số những hợp chất gây rối loạn nội tiết được sử dụng phổ biến trong hoạt động công nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay những ảnh hưởng mãn tính của loại hợp chất này lên sinh vật nói chung và vi giáp xác nói riêng vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Vì vậy, trong nghiên cứu này, ảnh hưởng mãn tính của NP lên vi giáp xác Ceriodaphnia cornuta và Daphnia lumholtzi được đánh giá tại các nồng độ 110, 560 và 2800 µg/L và ảnh hưởng của hóa chất này lên Daphnia magna tại các nồng độ 280, 560 và 1120 µg/L trong thời gian 10 ngày. Kết quả cho thấy, tất cả các nồng độ thí nghiệm của NP đều ảnh hưởng đến sức sống và sinh sản của sinh vật. Đặc biệt, tại nồng độ thí nghiệm 560 µg NP/L đối với D. lumholtzi và D. magna, 110 µg NP/L đối với C. cornuta bắt đầu ghi nhận được những ảnh hưởng nghiêm trọng so với lô đối chứng. Vì vậy, cần chú ý đến sự hiện diện, phân bố và ảnh hưởng của những hợp chất gây rối loạn nội tiết, đặc biệt là NP lên thủy sinh vật và cân bằng hệ sinh thái thủy vực.

Trích dẫn: Võ Thị Mỹ Chi, Nguyễn Thanh Sơn và Đào Thanh Sơn, 2016. Ảnh hưởng của hợp chất gây rối loạn nội tiết nonylphenol lên sức sống và sinh sản của ba loài vi giáp xác, Ceriodaphnia cornuta, Daphnia lumholtziDaphnia magna. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 34-41.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...