Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
36 (2017) Trang: 83-92
Tạp chí: Environmental Progress & Sustainable Energy

This paper presents the results of a study on the effects of the solids-to-liquid (S/L) ratio and of curing temperature on strength development, phase composition, and microstructure in geopolymers that prepared using a mixture of class-F fly ash (FA) and residual rice husk ash (RHA) and a solution of sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3). The samples were prepared at various S/L ratios (2.4–2.8) and then cured at various curing temperatures (room temperature (RT)–90°C) in order to investigate these effects. A compressive strength test was conducted on the samples after the curing process in order to determine the development of strength over time. Moreover, X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were used to examine the microstructural properties of the samples. Further, scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize the surface morphologies of the samples. The present study found that the S/L ratio and the curing temperature had significant effects on the properties of the geopolymer samples. The compressive strength of all of the geopolymer samples increased with curing age. The highest strength obtained from the samples that were prepared at an S/L ratio of 2.6 and a curing temperature of 60°C. XRD and FTIR analyses showed that the major crystalline phases presented in the resultant samples were quartz, mullite, and cristobalite with the additional presence of minor zeolite phases. The results of the present study support the use of FA and RHA as solid waste materials in the preparation of geopolymers.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...