Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

This study investigates the feasibility of using raw fly ash with a high loss on ignition in concrete. The fly ash-free concrete samples were prepared with different water-to-binder (w/b) ratios of 0.35, 0.40, and 0.45, whereas the fly ash concrete samples were prepared with a constant w/b of 0.40 and with various fly ash contents (10%, 20%, and 30%) as a cement substitution. The physical properties and durability performance of the concretes were evaluated through fresh concrete properties, compressive strength, strength efficiency of cement, ultrasonic pulse velocity, and resistance to sulfate attack. Test results show that the w/b ratio affected the concrete properties significantly. The incorporation of fly ash increased the workability and reduced the unit weight of fresh concrete. In addition, the fly ash concrete samples containing up to 20% fly ash exhibited an improved strength at long-term ages. Further, all of the fly ash concrete samples showed a good durability performance with ultrasonic pulse velocity value of greater than 4100 m/s and a comparable sulfate resistance to the no-fly ash concrete.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...