Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering

This paper presents the result of an investigation on the performance of concrete produced with different coarse aggregate sizes (CAS) and fully immersed in 5% sodium sulfate solution. Concrete mixtures were prepared with two water-to-binder ratios of 0.35 and 0.45 using four different maximum particle sizes (Dmax) of coarse aggregates (9.5 mm, 12.5 mm, 19 mm, and 25 mm). Test results indicate that the workability of concrete increases with increasing the CAS. Concrete made with Dmax of 12.5 mm shows the highest compressive strength, whereas concrete made with Dmax of 25 mm shows the lowest compressive strength. In addition, the compressive strength of concrete immersed in sulfate solution reduces around 8–13% in comparison with that of concrete cured in water. Moreover, all of the concrete samples perform good durability with ultrasonic pulse velocity values of all greater than 4200 m/s.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...