Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12(121) (2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology

This study evaluates the properties of high-performance concrete (HPC) using recycled coarse and fine aggregates sourced from Taiwan. Densified mixture design algorithm is used to calculate the mix proportion of the HPC. The HPC samples are prepared with a constant water-to-binder ratio of 0.35, using either natural fine aggregate (NFA) or recycled fine aggregate (RFA) combined with natural coarse aggregate (NCA) and recycled coarse aggregate (RCA). The effect of replacing 0%, 30%, and 100% NCA by RCA in each group mixture is studied. Both fresh and hardened properties of the HPC are evaluated. Test results show that the compressive strength values of the HPC range from 31.7 to 56.7 MPa. Moreover, all of the HPC samples produced in this study exhibit the excellent anti-erosion ability and durability performance with electrical surface resistivity and ultrasonic pulse velocity values of above 20 kΩ.cm and 3660 m/s, respectively.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...