Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 120-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/05/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Laplace approximation with the method of Trotter operator

Từ khóa:

Xấp xỉ Laplace, tổng hình học, tổng ngẫu nhiên, xấp xỉ Poisson, khoảng cách Trotter

Keywords:

Laplace approximation, geometric sums, random sums, Poisson approximation, Trotter distance

ABSTRACT

The main aim of this paper is to study the rates of convergence in distribution of normalized geometric sum to symmetric Laplace distribution by Trotter operator method. The rates of convergence are expressed with two different types of results, namely “large-O” and “small-o” approximation estimates.

TÓM TẮT

Bài báo nghiên cứu tốc độ hội tụ của dãy tổng hình học về phân phối Laplace đối xứng bằng phương pháp toán tử Trotter. Tốc độ hội tụ được trình bày trong bài báo này dưới dạng xấp xỉ "O-lớn" và "o-nhỏ".

Trích dẫn: Trịnh Hữu Nghiệm và Lê Trường Giang, 2016. Phương pháp toán tử Trotter cho xấp xỉ Laplace đối xứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 120-126.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...