Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 88-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 18/09/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Characteristic functions method for some of the limit theorems in probability

Từ khóa:

Hàm đặc trưng, tổng ngẫu nhiên, xấp xỉ Gamma, xấp xỉ Laplace, xấp xỉ Poisson phức hợp

Keywords:

Characteristic functions, gamma approximation, laplace approximation, poisson approximation, random sums

ABSTRACT

The main purpose of this article is to use Characteristic functions method to solve some approximation problems in probability such as Compound Poisson approximation, Gamma approximation, and Laplace approximation. The received results are extensions and generalizations of some known results.

TÓM TẮT

Nội dung chính của bài viết này là sử dụng công cụ hàm đặc trưng để giải quyết một số bài toán xấp xỉ trong xác suất nh­ư xấp xỉ Poisson phức hợp, xấp xỉ Gamma và xấp xỉ Laplace. Các kết quả nhận được là sự mở rộng và khái quát hóa một số kết quả đã có.

Trích dẫn: Lê Trường Giang và Trịnh Hữu Nghiệm, 2017. Phương pháp hàm đặc trưng cho một số định lí giới hạn trong xác suất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 88-95.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 100-103
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 149-153
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 53-58
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...