Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 53-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/08/2017
Ngày nhận bài sửa: 11/10/2017

Ngày duyệt đăng: 27/04/2018

 

Title:

Poisson approximation on d-dimensional space via Trotter-Rényi distance

Từ khóa:

Khoảng cách Trotter-Rényi, không gian d-chiều, tổng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên Bernoulli, xấp xỉ Poisson

Keywords:

Bernoulli random vector, d-dimensional space, Poisson approximation, Random sums, Trotter-Rényi distance

ABSTRACT

The main purpose of this article is to use Trotter-Rényi distance to solve Poisson approximation problems in d-dimensional space. Besides solving the problem for the case of determination sums, this article also considers the case of random sums. The results are extensions and generalizations of some known results.

TÓM TẮT

Mục đích chính của bài báo là sử dụng công cụ khoảng cách Trotter-Rényi để giải quyết các bài toán xấp xỉ Poisson trên không gian d-chiều. Bên cạnh việc giải quyết bài toán cho trường hợp tổng tất định, bài viết còn xét cho cả tr­ường hợp tổng ngẫu nhiên. Các kết quả nhận đ­ược là sự mở rộng và khái quát hóa một số kết quả đã biết.

Trích dẫn: Lê Trường Giang và Trịnh Hữu Nghiệm, 2018. Xấp xỉ poisson trên không gian d-chiều qua khoảng cách Trotter-Rényi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A): 53-58.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 100-103
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 149-153
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...