Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/12/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Research article titles in Linguistics: Typical length and prevalent structural construction

Từ khóa:

Bài báo nghiên cứu, tựa đề, ngôn ngữ học, khối liệu, tạp chí

Keywords:

Research articles, titles, linguistics, corpus, journals

ABSTRACT

This article addresses the issues of length and structural construction of research article titles in Linguistics in Vietnamese. Systematic and careful examination of a corpus of 260 titles representing 260 research articles selected from 51 issues in two leading journals in Linguistics published between 2010 and 2012 in Vietnam led to data-based specifications of the two constructs under investigation. Due to the limited size and scope of the corpus, call for replication research is made by the researchers in the hope that findings of this study will be validated through further investigation into the same research topic by other researchers. Discipline-based and cross-disciplinary research agenda is also suggested.

TóM TắT

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét và báo cáo độ dài cũng như cấu trúc phổ biến của tựa đề bài báo nghiên cứu ngành ngôn ngữ xuất bản bằng tiếng Việt trên khối liệu gồm  260 tựa đề trích ra từ 260 bài báo nghiên cứu đăng tải trên hai tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ hàng đầu tại Việt Nam trong khoảng thời gian 2010 và 2012. Do số lượng và phạm vi khối liệu trong nghiên cứu này còn hạn chế, chúng tôi mong sẽ có những nghiên cứu lặp lại giúp xác nhận giá trị đúng đắn cho kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi cũng đề nghị phát triển hướng nghiên cứu các nội dung này cho tựa đề bài báo nghiên cứu khoa học trong các chuyên ngành khác và giữa các chuyên ngành trong tiếng Việt.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...