Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 84-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/04/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Solutions to mobilizing resources from the community in new rural construction in Tien Giang province

Từ khóa:

Nguồn lực, nguồn lực cộng đồng, huy động, nông thôn mới

Keywords:

Assets, community resources, mobilized, new rural construction

 

ABSTRACT

Solutions to mobilizing community resources are requested in the process of new rural construction in each commune and locality. The study conducted at four pilot new rural communes of Tien Giang province was aimed to investigate the mobilization of community resources in the process of constructing the new rural model in the studied areas, including advantages and difficulties in the mobilizing process as foundations of solutions proposed to enhance such the process. Descriptive statistical and comparing methods were used to assess the status of community resources mobilization in recent years based on a survey of 120 households and 40 local officials in the commune studied. The results showed that money, property, labor and suggestions from local people are major resources from the community to be mobilized to construct new rural areas.

TÓM TẮT

Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng dân cư là yêu cầu đặt ra trong xây dựng nông thôn mới ở mỗi xã, mỗi địa phương. Nghiên cứu được tiến hành tại 4 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tiền Giang. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nguồn lực của cộng đồng được huy động cho quá trình xây dựng nông thôn mới; tìm hiểu các thuận lợi, khó khăn trong việc huy động nguồn lực cộng đồng; và đề xuất một số giải pháp nhằm huy động tốt hơn nguồn lực cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang. Các số liệu, quan điểm trình bày trong nghiên cứu dựa trên các tài liệu tổng kết ở các xã chọn điểm nghiên cứu và thông qua phỏng vấn trực tiếp 120 hộ gia đình, 40 cán bộ cơ sở tại 04 xã nghiên cứu. Phương pháp thống kê mô tả và so sánh được sử dụng để đánh giá thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiền, tài sản, công lao động và sự tham gia ý kiến là các nhóm nguồn lực chủ yếu của cộng đồng để huy động tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Trích dẫn: Huỳnh Công Chất, 2016. Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 84-93.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...