Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 40-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Metallic glass: Methods of preparation and potential applications

Từ khóa:

Đàn hồi, kim loại, sức bền, thủy tinh, ứng dụng

Keywords:

Elastic, metallic, strength, glass, applications

ABSTRACT

The article presents a short review of metallic glass, the material that promises a lot of applications in the future. The yield strength of this new material is ten times higher than that of polymers and the elastic strain limit is double that of conventional metallic alloys. This article presents the general knowledge, methods of preparation, the difference between metallic glass and crystalline metal, the remarkable properties along with potential applications and problems that exist in studying of this new material. 

TÓM TẮT

Bài báo viết về một loại vật liệu hứa hẹn rất nhiều ứng dụng trong tương lai-thủy tinh kim loại. Sức bền của loại vật liệu này lớn gấp mười lần pô-li-me và giới hạn đàn hồi cao gấp hai lần các vật liệu kim loại thông thường. Bài báo này trình bày các kiến thức tổng quan, cách chế tạo, sự khác biệt giữa thủy tinh kim loại với kim loại tinh thể, các tính chất vượt trội cùng với tiềm năng ứng dụng và những vấn đề còn tồn tại trong việc nghiên cứu loại vật liệu mới này.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Nữ và Trần Văn Lượng, 2016. Thủy tinh kim loại: Phương pháp chế tạo và tiềm năng ứng dụng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 40-46.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...