Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 68-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/05/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Forecasting crest of sanility at three main stations of Ca Mau province by fuzzy time series model

Từ khóa:

Chuỗi thời gian mờ, dự báo, tiêu chuẩn thống kê, AIC, đỉnh mặn

Keywords:

Fuzzy time series, forecast, statistical criterion, AIC, crest of sanility

 

ABSTRACT

The article proposes fuzzy time series model in forecasting crest of sanility at the three main stations of Ca Mau province: Ca Mau (Cua Lon river), Ganh Hao (Ganh Hao river) and Ong Doc (Ong Doc river). The result obtained from this method is compared with optimal non-fuzzy time series modes which are established from original data and fuzzy one by different methods. Based on statistical criterions and realistic data, the proposed time series model shows more advantageous than the existing ones. This model is used to forecast crest of sanility for each station till 2020.

TÓM TẮT

Bài báo đề xuất mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo đỉnh mặntại 3 trạm đo chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Cà Mau (sông Cửa Lớn), Gành Hào (sông Gành Hào),và Ông Đốc (sông Ông Đốc). Kết quả thực hiện được so sánh với mô hình chuỗi thời gian không mờ tối ưu được thiết lập từ dữ liệu gốc, dữ liệu mờ hóamà nó được thiết lập theo nhiều phương pháp khác nhau. Dựa trên các tiêu chuẩn thống kê vàsố liệu thực tế, mô hình chuỗi thời gian đề xuấtđược đánh giá có nhiều ưu điểm hơn các mô hình đã có. Mô hình này cũng được sử dụng để dự báo đỉnh mặn đến năm 2020 cho mỗi trạm.

Trích dẫn: Dương Tôn Đảm, Võ Văn Tài, Phạm Minh Trực và Đặng Kiên Cường, 2016. Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuỗi thời gian mờ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 68-78.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...