Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 44-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

A new algorithm for car license plate localization and recognition

Từ khóa:

Nhận dạng biển số, gán nhãn thành phần liên thông, phát hiện cạnh đứng, mạng Nơron

Keywords:

License plate recognition, Connected component labeling, Vertical edge detection, Neural network

ABSTRACT

In this paper, we describe a new method to detect the car number plate. The proposed algorithms applied to locate the car license plate include connected-components labeling (CCLA), unwanted region elimination (UREA) and modified location license plate algorithms for improvement car license plate detection result. In addition, we also introduce a new neural network model for license plate recognition. Our proposed approach obtained better results for removing noise and locating characters in the plate if compared to the method applying vertical edge detection algorithm (VEDA). The promising experimental results demonstrated that our proposed method is efficient and stable enough for problem identification car license plate.

TóM TắT

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất phương pháp mới giúp phát hiện biển số xe ôtô. Phương pháp được đề xuất bao gồm các giải thuật: giải thuật đánh nhãn cho các thành phần liên thông (CCLA), giải thuật loại bỏ vùng không mong muốn (UREA), giải thuật định vị biển số xe ô tô cải tiến. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất mô hình mạng nơ-ron cho việc nhận dạng các ký tự trên biển số. Kết quả đã loại nhiễu và định vị biển số xe tốt hơn so với phương pháp áp dụng giải thuật xác định cạnh đứng (VEDA). Những kết quả thực nghiệm chứng tỏ phương pháp chúng tôi đề xuất là hiệu quả và đủ ổn định cho bài toán nhận dạng biển số xe.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 112-120
Tải về
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 134-142
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 47-54
Tải về
19 (2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Fair 9 (2016) Trang: 566-572
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ quốc gia lần thứ 9
Fair 9 (2016) Trang: 590-601
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ quốc gia lần thứ 9
189 (2016) Trang: 42-43
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
189 (2016) Trang: 40-41
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
(2015) Trang: 323-329
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
174 (2015) Trang: 16-18
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay (VIETNAM Automation Today)
01 (2014) Trang: 115-122
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần 7 (VCM 2014) - ISBN: 978-604-913-306-0
27 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence
1 (2013) Trang: 33
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...