Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12(1) (2017) Trang: 108-120
Tạp chí: Journal of Plant Interactions

Seed treatment and foliar sprays of salicylic acid (SA) provided protection in rice against bacterial leaf blight (BLB) caused by bacterial Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo). Treatment of rice with exogenous SA reduced disease severity by more than 38%. Superoxide anion production and hypersensitive response increased approximately 28% and 110% at 6 and 48 h after Xoo inoculation, respectively, for plants treated with SA. Moreover, the Xoo in treated rice plants grew more slowly, resulting in a population that was half of that observed in the control. Fourier transform infrared spectroscopy analysis revealed that the higher ratios of 1233/1517, 1467/1517, and 1735/1517 cm−1 observed in treated rice suggested alteration of monomer composition of lignin and pectin in the rice cell wall. Exogenous SA-treated rice had more amide I β-sheet structure and lipids as shown by the peaks at 1629, 2851, and 1735 cm−1. These biochemical changes of rice treated with SA and inoculated with Xoo were related to primed resistance of the rice plants to BLB disease.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...