Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2020) Trang: 207-223
Tạp chí: International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch

The aim of this study was to compare biochemical traits of two rice leaf positions in induced resistance by 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-one 1,1-dioxide (BIT) at a concentration of 2 mM against leaf blight in rice plants. The results showed that BIT-induced rice leaves had many intense peaks which represented defensive carbohydrates, proteins and lipids. At leaves above the inoculated leaf, exogenous BIT treatment had higher peaks of lipids and proteins, such as 2920, 2851, 1736 cm-1, and the structural change of amide I from alpha helix type at the peak of 1655 cm-1 to β-sheet type at 1636 cm-1. At rice leaves below the inoculated leaf, its Fourier transform infrared peak assignments of the BIT-induced treatment had significantly spectral peaks at some vibrational peaks of lipids and carbohydrates, such as 2920, 2851, 1319, 1103 and 1040 cm-1. In this study, the elicitor of BIT reduced leaf blight severity by approximately 34.82%.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...