Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 54-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Optimizing sea grape (Caulerpa lentillifera J.AGARDH, 1873) pre - processings

Từ khóa:

Rong nho, bảo quản rong nho tươi

Keywords:

Sea grape, preserve fresh sea grape

ABSTRACT

Post-harvested sea grape (Caulerpa lentillifera) with mechanically vulnerable and contain inorganic, organic impurities as well as microorganisms. These affect adversely the quality of raw material. The purpose of this study was to determine the optimal pre-processing conditions in order to improve the quality of the raw sea grape and help to preserve fresh grapes better. The study results showed that the optimal washing conditions at water volume of 15 liters water/kg sea grape, washing time at 7 minutes/time with 3 washing times and the optimal conditions of culturing sea grape again obtained at density 1/40 kg/liter, 3 days of re-cultivation and dissolved oxygen at 7ppm. With these optimal conditions, the sensory quality and the brightness of sea grapes were highest and the number of microorganism in sea grapes was negligible.

TÓM TẮT

Rong nho (Caulerpa lentillifera) sau thu hoạch bị tổn thương cơ học và chứa nhiều tạp chất vô cơ, hữu cơ cũng như vi sinh vật. Điều này ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguyên liệu ban đầu của rong nho. Mục đích của nghiên cứu là xác định các điều kiện tối ưu của quá trình sơ chế rong nho sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng nguyên liệu ban đầu của rong nho, phục vụ cho quá trình bảo quản rong nho tươi sau này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điều kiện tối ưu công đoạn rửa rong nho với lượng nước rửa là 15 lít/kg rong nho, thời gian rửa là 7 phút/lần với 3 lần rửa và các điều kiện tối ưu công đoạn nuôi lại rong nho là mật độ rong 1/40 kg/lít, thời gian nuôi lại 3 ngày và lượng oxy hòa tan 7 ppm. Với điều kiện tối ưu này thu được chất lượng cảm quan, độ sáng của rong nho cao nhất và lượng vi sinh vật còn bám trên rong không đáng kể.

Trích dẫn: Lê Thị Tưởng và Nguyễn Thị Mỹ Trang, 2016. Tối ưu hóa sơ chế rong nho (Caulerpa lentillifera J.AGARDH, 1837) sau thu hoạch. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 54-61.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...