Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 93-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/05/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Survey of chemical composition and toxicity activity in Hep-G2 cell of Helicteres hirsuta L.

 

Từ khóa:

Helicteres hirsuta L., lupeol, stigmasterol, apigenin và tiliroside

Keywords:

Helicteres hirsuta L., stigmasterol, lupeol, apigenin và tiliroside

ABSTRACT

The ethanol extract of Helicteres hirsuta L., collected in Hon Son village, Kien Hai district, Kien Giang province, was partitioned with solvents with increasing polarity to obtain petroleum ether (PE), dichloromethane (DC), ethyl acetate (EA) and methanol (MeOH) fractions. The cytotoxic activity of these fractions was assessed on Hep-G2 cells (a hepatocellular carcinoma cells). The PE and DC fractions exhibited cytotoxic activities. From the DC extracts, four compounds were isolated: stigmasterol, lupeol, apigenin and tiliroside. The structures of these compounds have been elucidated by spectroscopic methods: 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT.

TÓM TẮT

Từ cao chiết của cây An Xoa (Helicteres hirsuta L.) thu tại Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nghiên cứu đã khảo sát hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào Hep-G2 (ung thư gan) đối với bốn phân đoạn cao khác nhau: petroleum ether (PE), dichloromethane (DC), ethyl acetate (EA), methanol (MeOH). Kết quả có hai cao có biểu hiện hoạt tính gây độc với dòng tế bào Hep-G2 (ung thư gan) là cao PE và cao DC. Từ cao DC đã cô lập được 4 hợp chất: stigmasterol, lupeol, apigenin và tiliroside. Cấu trúc hóa học các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ (1H-NMR, 13C‑NMR, DEPT) kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo đã công bố.

Trích dẫn: Nguyễn Hữu Duyên và Lê Thanh Phước, 2016. Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào Hep-G2 của cây An Xoa (Helicteres hirsuta L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 93-97.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...